www.ShipPhotos.co.uk

Nisshin Shipping Co.


Akashi Rex
Akashi Rex

1982
Humboldt Rex
Humboldt Rex

1998