www.ShipPhotos.co.uk
MATADOR
Matador pictured passing Vlaardingen under tow on 22nd June 2012
Matador pictured passing Vlaardingen under tow on 22nd June 2012

1970 / 896gt

Built by Rotterdamsche Droogdok Maatschappij, Rotterdam (327)
Floating sheerlegs operated by Bonn & Mees Drijvende Bokken