www.ShipPhotos.co.uk

Svitzer Kissama
Svitzer Kissama pictured at Blyth on 6th June 2011
Svitzer Kissama pictured at Blyth on 6th June 2011

2011 / 31t disp.

Built by Alnmaritec, Blyth (113)
Patrol craft operated by Svitzer Marine