www.ShipPhotos.co.uk

Cochin Shipyard

Ernakulam, India