www.ShipPhotos.co.uk

Guangzhou Wenchong Shipyard


Nils R
Nils R

Yd No. 252
Gluecksburg
Gluecksburg

Yd No. 350
Gluecksburg
Gluecksburg

Yd No. 350