www.ShipPhotos.co.uk

Korea Shipbuilding & Engineering Corp.

Busan, South Korea