www.ShipPhotos.co.uk

"Krasnoye Sormovo" Shipyard

Gorkiy and Nizhniy Novgorod, Russia