www.ShipPhotos.co.uk

Matsuura Tekko Zosen

Higashino, Japan