www.ShipPhotos.co.uk

Xiamen Shipbuilding Industry Co.

Xiamen, Fujian, China