www.ShipPhotos.co.uk

Yichang Shipyard

Yichang, Hubei, China

www.damen.com/companies/damen-yichang-shipyard External Link

Founded in 1998 by Damen Shipyards Gorinchem and Yichang Shipyard.