www.ShipPhotos.co.uk

Damen ASD Tug 2411

Shiphandling tugs designed by Damen