www.ShipPhotos.co.uk

Damen ASD Tug 3211

Shiphandling tugs designed by Damen