www.ShipPhotos.co.uk

China Shipbuilding Corp.

Kaohsiung, Taiwan