www.ShipPhotos.co.uk

Guangzhou Shipyard International

Guangzhou, China